شرایط غسل اجزاءغسل جنابت استحاضه

 

احـكام غسـل

 

شرايط غسل

اباحه آب:

سؤال 101 : چنانچه حمام و آب حمام براى عموم وقف باشد و شخص مخرج غائط را در آب خزينه تطهير نمايد و پيش از غسل كردن شك كند كه حمامى راضى است يا خير آيا غسل او باطل است ؟ آيا راضى نبودن حمامى و ضايع شدن حق عموم اثرى در بطلان غسل دارد ؟

جواب : در مفروض سؤال كه حمام و آب آن وقف براى عموم است رضايت و عدم رضايت حمامى دخلى در صحت و بطلان غسل ندارد ، و تطهير مخرج در خزانه چنانچه متعارف نوع نباشد و موجب ضايع شدن حق عموم باشد حرام است و غسلش صحيح است .

سؤال 102 : اگر هنگام غسل كردن از شخصى حدث اصغر سر بزند و غسلش را تمام كرده دوباره غسل نمايد ، چون آب بيشترى مصرف شده ، ممكن است كه حمامى راضى نباشد ، وظيفه او چيست ؟

جواب : بنا گذارد كه حمامى را راضى نمايد ، و ظاهراً تا يك ساعت در حمام ماندن به نحو متعارف و صرف آب مانعى ندارد ، و در صورت بيشتر ماندن اجرت بيشترى مى گيرند .

غسل با آبگرمكنى كه برق غير مجاز دارد:

سؤال 103 : شخصى از آب گرمكنى كه برق آن غير مجاز است براى غسل استفاده مى كند ، آيا غسل او صحيح است ؟

جواب : غسلش باطل نيست اگر هنگام غسل برق را قطع كند ، ولى قيمت مصرف برق را ضامن است .

نبودن مانع روى بدن:

سؤال 104 : رنگهاى غليظ از قبيل رنگ پوست گردو و . . . كه دست را سياه مى كند آيا مانع محسوب مى شود ؟

جواب : صرف رنگ مانع نيست مگر آن كه جِرم داشته باشد .

اجزاء غسل

غسل ترتيبى در زير آب:

سؤال 105 : آيا با حركت دادن اعضاى سه گانه غسل در زير آب به قصد غسل ترتيبى ، غسل محقق مى شود ؟

جواب : حركت دادن عضو در زير آب به قصد غسل ترتيبى اشكال ندارد على الاظهر ، ولى اول سر را حركت دهد و بعد طرف راست و بعد طرف چپ را .

جبيره بودن تمام كمر يا يك پاى كامل:

سؤال 106 : كسى كه تمام پشت كمر او جبيره باشد يا يك پاى كامل او جبيره باشد هنگام غسل چه وظيفه اى دارد ؟

جواب : بايد بقيه اعضا و جاهاى سالم را طبق وظيفه اش كه در رساله نوشته شده ،غسل بدهد و موضع جبيره را مسح نمايد و بعد يك تيمم هم به جا آورد ، مراجعه شود به توضيح المسائل صفحه 60 احكام جبيره .

جنابت

اسباب جنابت

*   علائم منى :

سؤال 107 : آيا ممكن است كسى جنب شود و منى از او خارج بشود در حالى كه نشانه هايى كه براى منى ذكر شده است را نداشته باشد ؟ و اگر شك داشت ، چگونه مى تواند بفهمد اين رطوبت منى است ؟

جواب : ممكن است در بعضى احوال ، منى خارج شود بدون علامت ، ولى اگر شك داشت بايد به نشانه هاى مذكوره رجوع كند و چنانچه نشانه ها موجود نباشد حكم به عدم جنابت مى نمايد .

*   شك در خروج منى :

سؤال 108 : اگر در خواب آبى از انسان خارج شود ، با توجه به اين كه فرد نمى تواند علايم سه گانه محتلم شدن را تشخيص دهد ، تكليف چيست ؟

جواب : در فرض سؤال كه هيچ اثرى از محتلم شدن ندارد ، اصل عدم تكليف است ، انشاء الله چيزى بر او واجب نيست .

سؤال 109 : رطوبتى در خواب از شخصى خارج مى شود و نمى داند نشانه هاى منى را داشته يا نه آيا غسل بر او واجب است ؟

جواب : چنا نچه از بوى آن يا كثرت آن يا از طريق ديگر اطمينان پيدا شود به خروج منى بايد غسل نمايد ، والاّ فلا .

*   احتلام زن :

سؤال 110 : هرگاه زنى محتلم شود آيا غسل بر او واجب است يا به واسطه دخول ، غسل واجب مى شود ؟

جواب : در هر دو صورت بايد غسل نمايد .

*   دخول در دبر :

سؤال 111 : اگر انسانى وطى با مرد يا زن يا حيوان كند و منى هم خارج نشود ، آيا جنب مى شود و غسل دارد و با همان غسل مى تواند نماز بخواند ، يا جنب نشده و بايد وضو بگيرد و نماز بخواند ؟

جواب : اگر چه بعيد نيست كفايت وضو ولكن احتياط به جمع بين وضو وغسل ترك نشود .

چيزهايى كه بر جنب حرام است:

سؤال 112 : آيا جايز است كه شخص جنب دست يا سر خود را داخل مسجد كند ؟

جواب : اقوى جواز است .

سؤال 113 : خواندن قرآن از حفظ يا از روى قرآن و مس حواشى و جلد قرآن براى شخص جنب حرام است يا خير ؟

جواب : فرق نيست چه از حفظ چه از روى قرآن باشد و مس حواشى قرآن چنانچه حروف قرآنى در آن نباشد ، حرام نيست .

سؤال 114 : در دعاى كميل اين جمله از قرآن كريم هست : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) آيا جايز است شخص جنب يا حائض آن را به عنوان دعا بخواند نه به عنوان قرآن ؟

جواب : اگر به قصد قرآن بخواند حرام است و اگر قصد قرآن نكند از دعاى كميل نيست ، چون از كلام خدا در دعا لحاظ شده ، زيرا مى خواند : « و انت جل ثناؤك قلت مبتدئا و تطولت بالانعام متكرّما افمن كان مؤمنا . . . » .

نيت غسل جنابت:

سؤال 115 : شخصى غسل مى كند به قصد قربت مطلقه يا به قصد غسل مستحبى در حالى كه از جنابت خود غافل است آيا مجزى از غسل جنابت مى باشد ؟

جواب : مجزى نيست .

استحاضه

استحاضه قليله:

سؤال 116 : آيا زن ، پس ازپاك شدن از استحاضه قليله احتياجى به غسل استحاضه دارد ؟

جواب : بعد ازتمام شدن استحاضه قليله احتياجى به غسل نيست .

استحاضه كثيره :

سؤال 117 : براى صحت روزه ، صاحب استحاضه كثيره شب بايد غسل نمايد آيا اين غسل ، غسل چهارم حساب مى شود يا همان غسل نماز مغرب و عشا است ؟

جواب : احتياج به غسل چهارم نيست ، بلكه غسلهاى سه گانه كافى است .