احکام خوردنیها پرندگان چهارپایان حیوانات دریایی
 

 

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

احكام خوردنيها

 

خوردن تربت امام حسين (عليه السلام):

سؤال 876 : خاك شفا ، اطلاق بر حاير حسينى (عليه السلام) مى شود يا شهر كربلا ؟

جواب : قدر متيقن حاير است .

ظرف طلا و نقره:

سؤال 877 : خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره حرام است هرگاه خوراك يا آشاميدنى داخل آن را در ظرف ديگر بريزد آيا خوردن آن جايز است ؟

جواب : بعد از ريختن در ظرف ديگر جايز است .

آشاميدنى در استكان طلا و نقره:

سؤال 878 : گيره استكان كه از طلا يا نقره است بعد از برداشتن استكان اگر ظرف گفته شود استعمال آن چه به تنهايى و چه با استكان حرام است و اگرظرف گفته نشود مانعى ندارد ، مراد از ظرف چيست ؟

جواب : ظرف امر عرفى است مراجعه به عرف نماييد و ظاهراً ظرف محسوب نيست چون مشبك است .

غذاى نجس به سبب الكل:

سؤال 879 : اگر در غذا يا خوراكى الكل استفاده شود آيا آن غذا نجس است ؟ درآمد حاصله از فروش آن خوراكى يا غذا چه حكمى دارد ؟ در صورت نجس بودن و حرام بودن كسب چه راهى براى جلوگيرى از اسراف وجود دارد ؟

جواب : خوردن و خوراندن آن حرام است ودور ريختن آن مصداق اسراف نيست.

خوردن گوشت عقيقه براى والدين:

سؤال 880 : آيا والدين مى توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند ؟

جواب : براى پدر فرزند مكروه است ليكن نسبت به خوردن مادر نهى شده است .

 

پرندگان

شترمرغ:

سؤال 881 : نظر مبارك را در مورد حليت يا حرمت گوشت و تخم شتر مرغ اعلام فرماييد ؟

جواب : اظهر حليت گوشت و تخم شتر مرغ است ، كما اين كه اكثر فقهاى اماميه رضوان الله تعالى عليهم قائل به حلال گوشت بودن شتر مرغ هستند ، فلذا توليد وفروش گوشت و تخم اين حيوان شرعاً جايز و بلا مانع است على الاظهر .

مرغ موطوئه خرگوش:

سؤال 882 : مرغى كه موطوئه خرگوش شده حكم تخم مرغ و گوشت آن چيست ؟

جواب : اثرى بر گوشت وتخم مرغ ندارد و خوردن آنها جايز است .

 

چهارپايان

گوشت خرگوش:

سؤال 883 : آيا گوشت خرگوش حرام است ؟

جواب : گوشت خرگوش حرام است .

سؤال 884 : خوردن گوشت خرگوش چه حكمى دارد ؟ آيا فرقى بين خرگوش سم دار ، و خرگوش پنجه دار در حكم هست ؟

جواب : بنابر احتياط وجوبى بلكه اقوى بايد از خوردن گوشت خرگوش حتى از گوشت سم دار آن ] بر فرض وجود داشتن آن [ هم اجتناب شود .

بزى كه شير خود را مى خورد:

سؤال 885 : بزى كه شير خود را مى خورد حرام است يا حلال ؟

جواب : اشكالى ندارد .

كشتن گراز براى دادن به غير مسلمان:

سؤال 886 : آيا شكار گراز و توليد فرآورده هاى گوشتى مثل كالباس و سوسيس از گوشت آن براى مصرف اقليتهاى دينى و اتباع خارجى با ذكر (مخصوص اقليتهاى دينى) روى فرآورده توليد شده، بلحاظ شرعى مجاز ميباشد؟

جواب : تهيه فرآورده هاى گوشتى از اين نوع حيوانات اگر در مذهب خود آنها حرام نباشد مانعى ندارد على الاظهر ولى بايد ترتيبى دهند كه فرآورده هاى مذكور بين مسلمانها توزيع نشود .

 

حيوانات دريايى

سگ و خوك دريايى:

سؤال 887 : سگ و خوك دريايى پاك است آيا خوردن گوشت آنها حلال است ؟

جواب : هر حيوان دريايى كه فلس ندارد ، خوردن آن حرام است ، اما در خصوص « خز » آن قسم از آنها كه دندان تيز انياب دارد قطعاً حرام است و آنها كه ندارد احوط وجوبى اجتناب است .